sábado, 1 de marzo de 2008

UNIDADE DIDACTICA DE TENIS E T.I.C.S
Dado que o noso blog vai dirixido á relación entre a Educación física e as novas tecnoloxías imos explicar un exemplo dunha unidade didáctica de deportes dirixida ao tercer ciclo de primaria.A nosa unidade didáctica chámase :"Xogamos coma Nadal" e ten como obxectivo principal acercar aos rapaces a coñecer algúns deportes de raqueta como o tenis, bádminton e o tenis de mesa ou ping-pong.
A primeira sesión será na aula de informática dado que os alumnos en parellas deberán buscar información sobre o tenis (xa que decidimos comezar por este deporte): deporte,regras de xogo,número de xogadores,superficie de xogo,tanteo....logo comentarán as conclusións diante dos demáis e así iremos comentando curiosidades variadas sobre este deporte de raqueta.(Aspectos que podemos aproveitar para introducir no noso blog de Educación física do centro.Serviranos tamén dito blog como autoevaluación persoal xa que os nenos irán introducindo comentarios sobre como se desarrollan as sesións, as súas preferencias sobre as actividades feitas, aspectos a mellorar,etc).
Tras esto veremos un vídeo de tenis cos xestos básicos do mesmo:saque, golpeo de dereita, de revés,globo, etc.. e completaremos a sesión cun vídeo de tenis en silla de rodas co fin de que os alumnos comproben que as persoas con discapacidade física poden xogar ao tenis coma eles, utilizando neste caso a sua silla de rodas como elemento de apoio e facilitarlles os desprazamentos pola pista.
Nas sesións prácticas de tenis aprenderán mediante xogos e actividades algo máis dirixidas o agarre da raqueta,os xestos básicos do tenis,os desprazamentos pola pista, etc e nalgunha sesión introduciremos sillas na pista có fin de que os alumnos intenten xogar ao tenis o máximo tempo posible sentado nunha silla, co fin de que se sensibilicen cos discapacitados físicos que xogan desta forma.
Durante algunha das sesión prácticas grabaremos aos nenos facendo as clases e tras finalizar as mesmas porémoslles os vídeos ou fotografías tomadas có fin de que lles sirva de feedback para ver os fallos cometidos e poder correxilos nas seguintes sesións.
Este mesmo proceso seguirase cos outros deportes de raqueta :tenis de mesa e bádminton.
Esta unidade didáctica destinada ao terceiro ciclo traballaría dentro do bloque de contidos 5:
XOGOS E DEPORTES (3º CICLO) os seguintes aspectos:
5.1. Recoñecemento do xogo e do deporte como fenómenos sociais e culturais: tipos de xogos e de actividades deportivas.
5.2. Aceptación e respecto cara ás normas, cara aos regulamentos, cara ás estratexias e cara ás persoas que participan no xogo, así como cara ao papel que corresponda desempeñar.
5.3. Realizacón de xogos e de actividades deportivas de diversas modalidades e de dificultade crecente.
5.5. Utilización axeitada e valoración das estratexias básicas do xogo: cooperación, oposición e cooperación/oposición.
5.6. Valoración do esforzo persoal e do colectivo nos diferentes tipos de xogos e actividades deportivas á marxe de preferencias e de prexuízos.
5.7. Aprecio do xogo e do deporte como medio de desfrute, de relación, de saúde e de ocupación do tempo de lecer.

No hay comentarios: